1. Agreement

1.1 วัตถุประสงค์
ข้อตกลงนี้ผู้ให้บริการคือ romparty.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เป็นผู้เปิดให้บริการระบบจัดปาร์ตี้ออนไลน์ สำหรับผู้เล่นเกม Ragnarok M: Eternal Love (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงถึงข้อตกลงพื้นฐาน และเงื่อนไขของการให้บริการ ดังนี้

1.2 ข้อตกลงอื่นๆ
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ


2. ข้อตกลงในการให้บริการ

2.1 การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง
เมื่อผู้ใช้บริการกดปุ่ม Login with Facebook ทางเว็บไซต์ จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมด และผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบจัดปาร์ตี้ได้

2.2 การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง
เงื่อนไขของเว็บไซต์ ในการขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เว็บไซต์ กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางเว็บไซต์ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ facebook ที่เป็นไอดีหลักในการขอเข้าใช้บริการ
2) ห้ามใช้ facebook ของบุคคลอื่นในการสมัคร
3) ผู้ใช้บริการต้องไม่นำระบบที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานจากทางเว็บไซต์ ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
4) ในกรณีที่ข้อมูลผิดพลาดสามารถแจ้งกับทางบริษัทเพื่อทำการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริงได้
5) ในกรณีที่ข้อมูล facebook ที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากทางเว็บไซต์ ได้

2.3 การไม่อนุญาตและยินยอมการสมัครใช้งาน
เว็บไซต์ สามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากเหตุนั้นเกิดจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ความสามารถเกี่ยวกับการบริการไม่เพียงพอ
- กรณีที่มีอุปสรรคทางเทคนิค
- กรณีอื่นๆ ที่ไม่ยินยอมให้สมัคร

2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยที่ทางเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


3. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายและจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้
ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1) ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
2) ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการดังกล่าว
3) ผู้ใช้บริการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เช่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์
4) การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงของเว็บไซต์
5) ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย
6) ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ virus และทำการ hack
8) ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเว็บไซต์ หรือกระทำผิดข้อตกลงอื่นๆ


4. การให้บริการและการใช้บริการ

4.1 เวลาเข้าใช้บริการ
เว็บไซต์ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้งานระบบได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะมีความจำเป็นต้องปิดเพื่อปรับปรุงระบบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบ เว็บไซต์ จะแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ของทางเว็บไซต์

4.2 เกี่ยวกับรหัสผ่าน (password)
- ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน URL namespace ที่เข้าใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง URL namespace ได้
- URL namespace จะสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้บริการและผู้ช่วยของผู้ใช้บริการที่ทำการสมัครเท่านั้น ไม่สามารถโอนถ่าย โยกย้ายให้แก่บุคคลอื่นได้


5. ข้อจำกัดการใช้และการทำสัญญา

5.1 หน้าที่การใช้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะการ hacking, ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร, สิ่งผิดกฎหมาย, ยาเสพย์ติด หรือการพนัน และทางเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

5.2 ข้อจำกัดการเก็บรักษาข้อมูล
ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลทั้งหมดใน URL namespace ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 90 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.3 การยกเลิกการให้บริการ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อตกลง ทางเว็บไซต์ สามารถยกเลิกการให้บริการหรือกำหนดเวลาห้ามใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้
1) ในกรณีใช้ไอดี facebook ปลอมในการสมัครใช้บริการ
2) ในกรณีที่รบกวนการให้บริการโดยเจตนา หรือแจ้งเท็จ
3) ในกรณีที่ใช้บริการเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือสังคม
4) ในกรณีที่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
5) ในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง
6) ในกรณีที่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อความโฆษณาต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้เป็น อุปสรรคต่อการให้บริการ
7) ในกรณีที่เผยแพร่ virus คอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
8) ในกรณีที่ละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือของผู้ใช้บริการท่านอื่น
9) ในกรณีที่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น, ใช้ระบบหลังบ้านของบุคคลอื่นโดยมิชอบ
10) ในกรณีที่ที่คัดลอก หรือทำซ้ำข้อมูลของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
11) ในกรณีที่ใช้บั๊กต่างๆ, ปรับเปลี่ยนข้อมูลฝั่ง client หรือมีการ request data จากภายนอก
12) ในกรณีที่ละเมิดข้อตกลงที่เว็บไซต์ ตั้งไว้หรือละเมิดกฎหมาย
13) ในกรณีที่หลอกลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์
14) ในกรณีที่สมัครใช้บริการเพื่อก่อกวนหรือรบกวนบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใช้คำพูดหยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ
15) ในกรณีที่มีการตั้งชื่อร้านค้า หรือชื่อ URL namespace ที่ไม่เหมาะสม, มีคำหยาบคาย, ล่อแหลม ลามกอนาจาร, มีคำผวน หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
16) ในกรณีที่ทำให้เว็บไซต์ เสียผลประโยชน์ เช่น แสวงหาผลประโยชน์ จำหน่าย จ่ายแจก ส่งต่อ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้ระบบร่วมกัน

และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของเว็บไซต์
ผู้ใช้บริการ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการในลักษณะที่ผิดต่อ พ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คอมฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ใช้บริการ

หากมีการฟ้องร้องใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ใช้บริการที่ก่อความเสียหาย หรือละเมิดต่อ พ.ร.บ.คอมฯ
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งหมด